در این برگه کاتالوگ های شرکت فن آوارن گویا قرار می گیرد.

لیست کاتالوگ ها بر اساس نام دستگاه

  1. کاتالوگ دستگاه یو پی اس اسمارت – ups smartبرگه اول  -   برگه دوم
  2. کاتالوگ دستگاه یو پی اس زیگما – ups sigmaبرگه اول  -   برگه دوم
  3. کاتالوگ دستگاه یو پی اس آنلاین – Double Conversionبرگه اول  -   برگه دوم
  4. کاتالوگ دستگاه رک مونت – ups , cpsبرگه اول  -   برگه دوم