در این برگه نمونه از تائیدیه های مشتریان شرکت فن آوان گویا قرار دارد.

 

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20%282%29.jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20%281%29.jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed.jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20%284%29.jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20%285%29.jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20(6).jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20(8).jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20(9).jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20(10).jpg

http://www.fups.ir/upload/update/fagups-taeed%20%283%29.jpg